تبلیغات
مطالب علمی - آزوبل 3


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

آزوبل 3

نوشته شده توسط:ارسلان مرتضی
پنجشنبه 18 خرداد 1391-01:01 ب.ظ

 مشمول كننده ها وانواع آن

 یكی دیگرازواژگان كلیدی دراندیشه آزوبل اصطلاح مشمول كننده(subsumer) است .گفته شدكه بنابرنظریه آزوبل مطالب تازه وجدید، جذب درهرم ساخت شناختی یادگرنده می شوند. كه آزوبل به این جذب شدن مطالب جدیددرساخت شناختی اسم شمول (subsumption) راقراداده است.«فرایندشمول عبارت است ازمربوط ساختن مفهومی تازه به مفهومی كه ازپیش درساخت شناسی وجودداشته است. این فرایندشمول موجب تغیریافتن هردومفهوم ،یعنی معنادادن بیشتربه آن دومی شود.آزوبل اصطلاح مشمول كننده رابه جای مفهوم یااندیشه مورداستفاده قرارداده است. بااین حال، اصطلاح مشمول كننده آزوبل همان مفهومی كلی یااندیشه ای كلی متداول است.(سیف:1387)

     آزوبل ازدونوع مشمول كننده یادمی كند:

1)مشمول كننده اشتقاقی(derivative subsumer)  2) مشمول كننده همبستگی(correlative subsumer)

      آنگاه  شمول اشتقاقی تحقق پیدامی كند كه، مطالب تازه آموخته شده مشابه ویاموردبخصوص ازمطالب موجوددرساخت شناسی فردباشد بگونه ای كه بتوان مطالب جدیدرابخش مشتق شده ای ازمطالب موجود درساخت شناسی اودرنظرگرفت. «شمول اشتقاقی زمانی صورت می گیرد كه مطلب موردیادگیری مثال مشخصی ازیك مفهوم جاافتاده درساخت شناختی باشد، یااین مطلب مؤیدومعرف موضوع كلی قبلاًآموخته شده ای باشد. درهریك ازاین دومورد،مطالب جدید مستقیماًوآشكارا قابل مشتق شدن ازیك مفهوم یاموضوع كلی ساخت شناختی است.»(سیف:1387)

    امااگرمطلب آموخته شده ای نو،مشابهه ومشتق ازمفاهیم موجود درساخت شناختی اونباشد،ولكن این مطالب قابل پیوندومرتبط ساختن باآن مفاهیم قبلی باشد. بنابراین، دراین حالت یادگیری ازطریق شمول همبستگی صورت می گیرد.« به اعتقادآزوبل یادگیری ازراه شمول همبستگی معمولتر ازیادگیری ازطریق شمول اشتقاقی است. به طورمعمولتر،مطالب تازه ازطریق شمول همبستگی آموخته می شوند. دراین مورد،مطلب جدید یادگیری نوعی گسترش،بسط،تغیر،یاتبدیل مطالب قبلاً آموخته شده است.(سیف:1387)

 كاربردهای آموزشی این نظریه

       دیوید آزوبل یكی ازبرجسته ترین نظریه پردازان روان شناسی،به خصوص روان شناسی آموزشی وپرورشی است .اوبه  مطالعه نحوه پردازش اطلاعات جدیدبه وسیله ذهن واینكه معلمان چگونه می تواندازنتایج این مطالعات درفعالیت های آموزشی بهره مند شوند،پرداخته است .دل مشغولی اصلی آزوبل كمك كردن به معلمان در،ارایه اطلاعات ،به خصوص اطلاعات جدید، به شكل معناداروكارآمداست . آنچه كه درپی می آیدمواردمهم است كه می توان  از نظریه معناداری او،درسطح آموزشگاهی وتربیتی كمك ومدد گرفت.

 عوامل تاثیرگزاردریادگیری ویادداری

         درسطورگذشته سخن به میان آمدكه، ازنگاه آزوبل یادگیری یعنی، ایجادپیوند بین مطالب كه جدیداً آموخته می شود، ومطالب كه قبلاًدرهرم ساخت شناختی اوقراردارد. بنابراین مفهوم ساخت شناختی دراندیشه آزوبل جایگاه بسیاربالای دارد به نحوی كه هم یادگیری مطالب جدید وهم یادآوری آن تحت تاثیرمستقیم ساخت شناختی قراردارد. اگرفردی ازساخت شناختی منسجم ومنظم برخوردارباشد بدون تردید یادگیری ویادداری اونیزبه سهولت وبه راحتی انجام خواهدشد وبالعكس. ازدیدآزوبل وقتی ما می توانیم به فرایند اصلی آموزش دست پیداكنیم وبه قله آرمانی آموزشی صعودكنیم كه، ازپیش تغیرات اساسی درساخت شناختی به منظوربهبود فرایندآموزشی انجام داده باشیم .عواملی كه موجب بهبودی درساخت شناختی می گردد عبارت است از:

1)سازمان .   2).ثبات       3)روشنی

          یعنی اگرساخت شناختی یادانش فعلی یادگرنده ،درزمینه مطالب موردآموزش ، سازمان یافته،باثبات،وروشن باشدیادگیری مطالب تازه به طورمعنادارتروسهل تری صورت خواهدگرفت ونگهداری آن مطالب درحافظه بیشتربه طول خواهدانجامید. اگراین ساخت شناختی سازمان نیافته،بی ثبات،ومبهم باشدیادگیری ویادداری مطالب تازه بادشواری مواجه خواهدشد.» (سیف:1387)

    شاه بیت اصلی دراندیشه آموزشی آزوبل ساخت شناختی ویادانش ها وآموخته های قبلی  فرداست كه مسیرآینده ای  دانش آموزان را، مشخص ومعین می كند. ودراین رابط آزوبل گفته است :« اگرقرابود تمام مطالب روان شناسی پرورشی راتنها دریك اصل خلاصه كنیم، آن اصل این بود: تنها عامل مهمی كه بریادگیری بیشترین تاثیررا داردآموخته های قبلی یادگیرنده است. به این اصل تحقق بخشید وطبق آن آموزش دهید»(سیف:1387)

 پیش سازمان دهنده

         پیش سازمان دهنده :مفهوم های انتزاعی وفراگیرهستند كه دانش آموزرابرای یادگیری اطلاعات جدید آماده می سازد. درپیش سازمان دهنده ها باید ازاندیشه ها والفاظی استفاده شود كه دانش آموزان ازقبل باآنها آشناهستند.(جی.پی.میلر:1383)

پیش سازمان دهنده« مجموعه ای ازمفاهیم مربوط به مطلب یادگیری است كه پیش ازآموزش جزئیات تفصیلی آن مطلب دراختیاریادگرندگان گذاشته می شود»(علی اكبرسیف)

        دل مشغولی اصلی آزوبل كمك كردن به معلمان درارایه اطلاعات ،به خصوص اطلاعات جدید، به شكل معناداروكارآمداست . اوبویژه به طرح مفهومی پیش سازمان دهنده پرداخته است كه بااستفاده ازآن معلمان می تواند درجذب اطلاعات جدید به دانش آموزان كمك ویاری رساند.   آزوبل براین باوراست كه مطالب درسی جوری باید برنامه ریزی وطراحی شودكه دراول هردرس بایست كلی ترین وجامع ترین مفاهیم واندیشه ها به طوری گذرا وخلاصه به دانش آموزان ارائه شود،وسپس به دنبال آن،به صورت مرحله به مرحله ،مطالب فرعی تر وجزیی تر را،معلمان درخورد دانش آموزان خودبدهند.

            هدف ازپیش سازماندهنده ،(advancer organizer) فراهم آوردن ساختاری است كه مطلب تازه به آسانی آموخته ،سازمان یافته وحفظ شود. تا به این وسیله ارتباط قابل ادراكی برقرارشود. درواقع پییش سازمان دهنده برای ایجاد اندیشه ها ومفاهیم فراگیرومجردتربه كارمی رود. به این معناكه درطرح آموزشی مواد درسی ازمفاهیمی كه دارایی كمیت وفراگیری بیشترهستند برای درك مفاهیم جزیی تروباشمول كمتربهره گرفته می شود.

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

http://viabiovit.com/order-viagra-goedkoop.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:07 ق.ظ

You actually explained this superbly!
rx online viagra how to buy real viagra online viagra to buy online uk buy viagra tablets online no prescription viagra online buy viagra paypal cheapest place to buy viagra how to purchase viagra online buy viagra tesco can i buy viagra
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:48 ب.ظ

You definitely made the point!
cialis generic availability buy brand cialis cheap generic cialis pro effetti del cialis preis cialis 20mg schweiz cialis daily usa cialis online we recommend cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 10 mg
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:55 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis rckenschmerzen cialis uk next day cialis 5 mg buy wow cialis tadalafil 100mg ou acheter du cialis pas cher cialis y deporte achat cialis en suisse american pharmacy cialis cialis great britain tadalafil
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:16 ق.ظ

Really lots of valuable info!
how to buy viagra cheap buy viagra online australia is it illegal to buy viagra online how to buy viagra online without a prescription where yo buy viagra viagra or sildenafil where can i get sildenafil how to buy generic viagra buying viagra buy cheap viagra online usa
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 03:02 ب.ظ

Wow tons of very good advice.
cialis kamagra levitra overnight cialis tadalafil prezzo cialis a buon mercato cialis daily dose generic buy cialis cialis super kamagra generic cialis 20mg uk cilas cialis without a doctor's prescription cialis online napol
hack do cam4
دوشنبه 6 آذر 1396 06:37 ب.ظ
سلام، من وب سایت شما را از طریق Google پیدا کردم در حالی که به دنبال یک شبیه هستم
موضوع، وب سایت شما ظاهر شد، به نظر می رسد
عالی. من آن را در نشانکهای گوگلم نشانه گذاری کرده ام.
سلام، به سادگی از طریق وبلاگ خود را از طریق Google تغییر داد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من قصد دارم برای brussels مراقب باشم.
من قدردانی خواهم کرد اگر این کار را در آینده انجام دهید. خیلی چیزهای دیگر
افراد ممکن است از نوشتن شما بهره مند شوند. به سلامتی!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:04 ب.ظ
اعضای خانواده من تمام وقت می گویند من وقت خود را در اینترنت در اینترنت تلف می کنم، اما من می دانم که من می گیرم
دانش را هر روز با خواندن مطالب خوب آن.
ask psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:31 ب.ظ
چه اتفاقی افتاده است، این آخر هفته برای من خوب است، از آنجایی که این مناسبت خواندن دارم
این قطعه آموزنده قابل توجهی که در اینجا نوشته شده در خانه من است.
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:22 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've
truly loved browsing your weblog posts. After all I will be
subscribing in your feed and I'm hoping you write again soon!
What do you do when your Achilles tendon hurts?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:23 ق.ظ
Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I
decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
I really like the info you provide here and can't wait to take a look
when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:45 ب.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the
simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while
people think about worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect
, people could take a signal. Will likely be back to get more.
Thanks
kandacehannen.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:13 ب.ظ
Great article! This is the kind of info that are supposed to be shared around the web.

Shame on the search engines for no longer positioning this submit higher!
Come on over and talk over with my website .
Thanks =)
How do you get taller in a day?
جمعه 13 مرداد 1396 06:37 ب.ظ
Thanks for finally talking about >مطالب علمی - آزوبل 3 <Loved it!
Keeley
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:57 ب.ظ
Exceptional post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Cheers!
Galen
جمعه 16 تیر 1396 07:22 ب.ظ
I am curious to find out what blog platform you are using?
I'm experiencing some minor security issues with my latest blog and I'd like to find something more safe.

Do you have any recommendations?
Galen
جمعه 16 تیر 1396 07:19 ب.ظ
I am curious to find out what blog platform you are using?
I'm experiencing some minor security issues with my latest blog and I'd like to find something more safe.

Do you have any recommendations?
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:25 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن
اما فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من
می مطمئنا تا پایان مجذوب.
Shonda
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:32 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted
to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:09 ق.ظ
This design is incredible! You definitely know how to keep a
reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job. I really
loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 04:16 ق.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and
our entire community will be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر